Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През учебната 2020-2021 г. в СУ „Васил Левски“ – Русе,  стартираха дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Повече информация тук.