Прием в 5. клас за учебната 2023/2024 г.

Заповед за прием в 5. клас за учебната 2023/2024

1. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора по образец (Приложение №1)
  2. Удостоверение за завършен ІV клас – копие

 2. Необходими документи за записване:

  1. Заявление до директора по образец (Приложение №2)
  2. Удостоверение за завършен ІV клас – оригинал
  3. Здравни документи (за ученици от други училища)
  4. Акт за раждане – копие
  5. Удостоверение за преместване (за ученици от други училища)
  6. Заявление за избор на спорт в часа за спортни дейности
  7. Лична карта на родител/настойник, който подава заявлението (за сверяване на данните)

Учениците, неподали в срок документи не участват в класирането и могат да бъдат записани в незаетите места в паралелките след писмено деклариране от родител.

3. Критерии за балообразуване и класиране на учениците в V клас:

Сбор от точките от НВО по български език и литература и НВО по математика и от балообразуващите предмети приравнени по следния начин:

–             Отличен 6 – 100 точки

–             Много добър 5 – 75 точки

–             Добър 4 – 50 точки

–             Среден 3 – 25 точки

Максимален възможен състезателен бал 500 точки

При равен бал по-предно място заема ученикът, получил по-голям сбор точки от НВО

Ако в паралелка е приет един близнак, другият влиза независимо от бала, над регламентирания максимален брой ученици.

Ако ученик не е класиран по нито едно желание, може да бъде записан в паралелка със свободни места, като декларира писмено това желание.

4. График на дейностите

Вид дейностСрок
1Подаване на заявления за прием в 5. клас21-23.06.2023 год.
2Обявяване на класирането на учениците по класове и класните ръководители26.06.2023 год.
3Записване на учениците 28-30.06.2023 год.

Подаването на документи и записването на учениците ще се осъществява в стая № 1Б, етаж 1.

Работно време на комисията:

21, 22 и 23.06.2023 г. от 10:00 до 18:00 часа

28, 29 и 30.06.2023 г. от 10:00 до 18:00 часа