Ръководство

Мария Иванова-Тодорова
Длъжност: Директор
Преподавани предмети: Информатика и информационни технологии
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност: Информатика и информационни технологии в обучението
Други специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика
Методика на обучението по математика
Георги Иванов
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Учебни предмети в начален етап
Завършено висше училище: ВПИ "Константин Преславски" гр. Шумен
Специалност: НУП
Друго: Магистър "Управление на образованието", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

I ПКС

Филип Тодоров
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Математика
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност: Математика и информатика
Магистър "Информационни технологии в обучението по математика и информатика" - Русенски университет "Ангел Кънчев"

V ПКС

Д-р Рени Стоянова
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Китайски език
Завършено висше училище: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново
Специалност: Приложна лингвистика (английски и китайски език)
Други специалности:
1. Доктор, защитена дисертация на тема "Систематизация на китайския пантеон", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
2. Магистър по международни икономически отношения
3. Квалификация "Сътрудник-специалист в печата, радиото и телевизиятa"
4. Квалификация "Бизнес-администрация"
Инж. Тодор Йорданов
Длъжност: Заместник директор по учебната дейност
Преподавани предмети: Информатика
Завършено висше училище: РУ „Ангел Кънчев“
Специалност: Информатика и информационни технологии в образованието - магистър
Други специалности:
1. Бакалавър по автоматика, информационна и управляваща техника
2. Kвалификация "Инженер по автоматика"
3. Магистър по компютърни системи и технологии

V ПКС

Даниела Шилкова
Длъжност: Заместник-директор по АСД
Завършено висше училище: ПУ "Паисий Хилендарски"
Специалност: Право