ПРИЕМ В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Държавен план прием за ученици 5. клас – 8. клас

Прием в 8. клас

Учениците, които през тази учебна година завършват VІІ клас, през месец юни 2022 година се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в СУ „Васил Левски“

Националните външни оценявания по БЕЛ, по математика и по чужд език (по желание на ученика) се провеждат в училището, в което се обучават учениците, и започват в 10.00 часа, както следва:
• по български език и литература – на 14 юни 2022 година;
• по математика – на 16 юни 2022 година;
• по чужд език (по желание на ученика) – на 17 юни 2022 година.

За всеки изпит от НВО учениците са длъжни:
• да се явят в деня на изпита не по-късно от 9,30 часа в училището;
• да представят документ за самоличност със снимка и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
• за НВО по български език и литература учениците да носят химикал, който пише с черен цвят, молив и гума, а за НВО по математика – химикал, който пише с черен цвят, молив, гума и чертожни инструменти.

Важно: Националните външни оценявания са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа!
Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН: https://priem.mon.bg/ до 28 юни 2022 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящ номер, вписан в служебната бележка и ЕГН.

Кандидатстване:

За да продължат образованието си в VІІІ клас, учениците  задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.
Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода от  05.07.2022 г. до 07.07.2022 г.
Заявленията за участие в първи и трети етап на класирането се подават по един от следните начини:

• онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
• на място в училище;

Входът в платформата https://priem.mon.bg/  за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили VІІ клас.
Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава:
• на първо място в заявлението се вписва най-желаният профил или най-желаната специалност от професия;
• на второ – следващата по желание специалност и т.н.
Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности в заявлението. Желаните профили и специалности от професии се избират от падащо меню в рубриката „Желания“.

Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия, определени в чл. 55, ал. 1 чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:
• служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
• оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
• оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и училища с професионални паралелки 
• документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 12 юли 2022 г. на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе. Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г.

Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.
Учениците, приети по второ и следващо желание в периода от 13.07.2022  г. до 15.07.2022 г. имат следните възможности:
• да се запишат в училището, в което са приети;
• да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището.
Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:
• оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
• оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Във втори етап на класиране участват:
• кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
• кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си.

Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 година включително на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе
Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е в периода от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 година в училището, в което е приет кандидата.
Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:
• оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.
Обявяването на записаните ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 25 юли 2022 година на сайта на РУО – Русе.

Заявленията за участие в третия етап на класиране ще се подават от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. по един от следните начини:
• онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/
• в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
• в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.
Необходими документи:
оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
• служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
• медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални паралелки;
• документ за самоличност на кандидата;

ВАЖНО:
• документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител/настойник;
• при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;
• желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.
Обявяването на списъците с класираните на трети етап е на 29 юли 2027 година на електронната страница на МОН https://priem.mon.bg/ и на сайта на РУО – Русе.

Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:
• оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването на учениците, приети на третия етап на класиране, е в периода от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. в училището, в което е класиран ученикът.
Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е до 03.08.2022 г. на сайта на РУО–Русе.
Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2022 година включително.