СУ “Васил Левски” е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

С решение на Министерски съвет №584 е одобрен Списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Сред одобрените училища под номер 297 в списъка е и СУ “Васил Левски” – гр. Русе с проект “STE(A)M училище  на победители – учене чрез преживяване”

Чрез въвеждането на проектно обучение в СУ “Васил Левски” и използване на съвременни средства и технологии  ще провокираме вроденото у всяко дете желание за развитие. Очакваме да повишим интереса на учениците и родителите към учебния процес. Учениците ще доразвият своите дигитални компетентности, като самите те се превърнат в създатели на дигитално съдържание, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж.

Иновацията е в раздел „Иновативни елементи по отношение на съдържанието на обучението“. Включва две паралелки в 5. клас и две паралелки в 8. клас. Иновацията в 5. клас ще е в период три години – до завършване на основната степен на обучение на учениците, а в 8. клас – 4 години. В рамките на тези години възнамеряваме да превърнем традиционното обучение в  STEAM обучение чрез множество междупредметни уроци и чрез въвеждането на ИКТ във всички дейности и урочни единици. Използването на програмируеми платки  Micro:bit и микроконтролери Arduino ще спомогне учениците ни да учат чрез преживяване, по-добре да усвоят учебния материал и да навлязат по-надълбоко в света на науката.

Основната цел на иновацията е повишаване качеството на обучение и подобряване на резултатите на учениците посредством внедряване на нови инструменти, използвани в бинарни уроци и учене чрез преживяване.

Подцели:

  • Работа с Micro:bit – „компютър“ в една платка, които са спонсорирани от BBC за целите на образованието в Англия, Arduino – микроконтролер от типа „направи си сам“ комплект, блоково програмиране с дронове;
  • Екипна работа между учители, ученици и родители чрез реализиране на STE(A)M иновативни бинарни уроци;
  • Разбиране и осмисляне на учебното съдържание чрез използване на ИКТ технологии.

Мотивите за предлаганите иновации са продиктувани както от стремежа на министерството, така и нашия за внедряването на STEM и STEAM обучението като гаранция за успешно овладяване на знания и прилагането им в реалния живот. Това провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех. По този начин ще мотивираме възпитаниците ни да продължат обучението си в нашето училище.

Освен всичко друго нашето училище е с преподаване на източни езици и култури и голяма част от обучението по тези дисциплини е иновативно.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.