Програма Учене през целия живот, секторна програма Коменски, многостранни партньорства

Програма Учене през целия живот, секторна програма Коменски, многостранни партньорства

2010/2012

DISCOVERING AND SUPPORTING DYSLEXIA IN THE EARLY YEARS. DYSCOVERING III

ETHNO TREASURE HUNT

Информация за проектите от 2009-2010 учебна година