НП “Без свободен час”, Модул “Без свободен час в училище”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

МОДУЛ„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

СУ „В. Левски” – Русе продължава работа по Националната програма „Без свободен час”, Модул „Без свободен час в училище”

Описание на мярката

Модул „Без свободен час в училище” е свързан с политиката за задържане на децата в училище и способства за нейната реализация. Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск съгласно глава осма, раздел I от Кодекса на труда, както следва:

– на основание чл. 155 от КТ – за работните дни, за които педагогическите кадри ползват платен годишен отпуск при условията на чл. 176 от КТ;
– на основание чл. 157 от КТ – при ползване на отпуск, при който работодателят е длъжен да освободи служителя съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 7;
– на основание чл. 159 от КТ – за работните дни, за които отсъстващият учител ползва отпуск за синдикална дейност;
– на основание чл. 161 от КТ – за работните дни, за които е разрешен от работодателя платен служебен и творчески отпуск (в случаите, свързани с участие в работни семинари, външно оценяване, държавни зрелостни изпити, международни програми и проекти, квалификационни дейности, пряко свързани с преподавателската работа на учителя/възпитателя, придружаване на ученици при участие в олимпиади и състезания и други);
– на основание чл. 162 от КТ – за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обезщетение от работодателя;
– на основание чл. 168 от КТ – на майка с две деца до 18-годишна възраст, ако е уговорено в колективния трудов договор;
– на основание чл. 169 от КТ – в размер на 25 работни дни за календарна година на служител, който учи без откъсване от производството;
– на основание чл. 170 от КТ – когато със съгласието на работодателя служителят кандидатства във висше училище или за докторантура.

Учебна програма за свободните часове, които ще се водят от неспециалисти