Обществени поръчки

21 април 2021 | Доставка на учебни комплекти и досъп до електронно четими варианти на учебници по учебен предмет Родинознание за І клас за учебната 2021/2022 г.

25 март 2021 | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за учениците от I до VІІ клас на СУ “Васил Левски” гр. Русе за учебната 2021/2022 година, по обособени позиции

24 март 2021 | ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

30 март 2020 | Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, ІІ, IІІ, IV, V, и VІ клас на СУ “Васил Левски” гр. Русе за учебната 2020/2021 година

06 март 2020 | Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение за нуждите на СУ “Васил Левски” – гр. Русе

20 февруари 2020 |Доставка на природен газ за нуждите на СУ “Васил Левски” – Русе

05 юли 2019 | Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от ІV клас и електронно четими варианти на учебниците за учениците от ІІ, V и VІ клас на СУ “Васил Левски” гр. Русе за учебната 2019/2020 година

10 април 2019 | Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от ПГ и учениците от I, ІІ, IІІ, V, VІ и VІІ клас на СУ “Васил Левски” гр. Русе за учебната 2019/2020 година

08 април 2019 | Доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” за учебните 2019/2020 г., 2020/2021г. и 2021/2022 г.

31 юли 2018 | Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от ІІІ и VІІ клас на СУ “Васил Левски” гр. Русе за учебната 2018/2019 година

20 април 2018 | Доставка на познавателни книжки за ІV-та подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година

23 февруари 2018 | Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, ІІ, ІV, V и VІ клас за учебната 2018/2019 година

21 август 2017 | Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 година

29 март 2017 | Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

27 януари 2017 | Обява закуски 2017 година

15 март 2016 | Договор за доставка на закуски 2016

07 март 2016 | Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава VІІІ а от ЗОП

15 февруари 2016 | Публична покана – доставка на закуски 2016 г. с ID 9050403

30 март 2015 | Процедура по ЗОП – учебници, 2015/2016 година

27 февруари 2015 | Договор за доставка на закуски

23 февруари 2015 | Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава VІІІа от ЗОП

28 януари 2015 | Публична покана – доставка на закуски 2015 година с ID 9038430

26 януари 2015 | Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в сила от 01.10.2014 год.

19 ноември 2014 | Договор за закуски 2014 година

29 октомври 2014 | Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки