Проект BG 051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“

Фокусът на проекта е поставен върху деца от малцинствените етнически групи, като основните дейности и се реализират в 19 клуба. Основната му цел е подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на учениците от етническите малцинства и за тяхната успешна ранна социализация и постъпване в първи клас. Децата от полудневните групи на ДГ и начален етап ще посетят две театрални постановки, два музея, две кинопрожекции и ще отидат на две еднодневни екскурзии. На 15 ноември 2013 год. в рамките на проекта създадената Детска академия към училището участва в организирания от Сдружение “Българо-румънски трансграничен институт по медиация” фестивал на етническата толерантност.