Проекти

Проект “Образование за утрешния ден” BG05M2OP001-2.012-0001

Проект “Подкрепа за успех” BG05M20P001-2.011-0001

Проект “Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

Програма Учене през целия живот, секторна програма Коменски, многостранни партньорства

НП “Без свободен час”, Модул “Без свободен час в училище”

Инициатива “УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”

Програма „Учене през целия живот”

Проект “Танцувай с мен, а не с лошите”

Национална програма “Училището – територия на учениците”

Проект “Уют у дома” по секторна програма “Коменски”

Проект BG 051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“

Проект “Warm at home” – втора мобилност

Приключи ІІІ-я етап по проекта “Warm at home”

Проект “Твоят час”, учебна 2017/2018 година

Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”